Perancangan

Keberkesanan pengoperasian PKG bergantung kepada pengurusan yang cekap dangan penumpuan
kepada empat aspek utama.

. Perancangan aktiviti
. Jadual pelaksanaan aktiviti
. Proses pelaksanaan aktiviti
. Penilaian dan tindakan susulan.

Pelaksaan aktiviti PKG mengutamakan keberkesanan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
serta meningkatkan rangkaian kerjasama dengan PSS setempat.

[Latar Belakang][Objektif][pengoperasian][Peranan Peyelaras][Perancangan]
PKG