SELAMAT DATANG
PERANAN PENYELARAS

Melaksanakan tugas berdasarkan sasaran kerja tahunan (SKT) dan kerja utama PKG.

Mengurus aktiviti dan pentadbiran harian PKG

Mempromosi dan menggalakkan amalan penggunaan teknologi pendidikan.

Memberi khidmat nasihat dan bimbingan dalam pengurusan dan penggunaan PSS.

Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti PKG.

SENARAI TUGAS UTAMA PENYELARAS PKG JOHOR
1. PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

2. MEMBANTU PENGURUSAN PERKEMBANGAN KURIKULUM

3. KHIDMAT NASIHAT

4. PENGURUSAN PERHUBUNGAN AWAM

5. PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN
 

PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

1. KERJA KERJA PENGURUSAN PEJABAT

1.1   Mengemaskini Fail
1.2   Surat Menyurat
1.3   Penyimpanan Rekod
1.4   Kecerian PKG
1.5 Pengurusan Stor
1.6 Perkhidmatan Kaunter
1.6.1. Pinjaman
1.6.2. Pemulangan
1.7 Berurusan dengan Pejabat Pendidikan Daerah
1.8 Menjalankan Tugas Sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan PKG
1.9   Menjalankan Proses Teknik Alatan / Bahan Dan Bangunan PKG
 

2. 2.    PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 Menjalankan Tugas Bendahari
      2.1.1. Merancang dan mengawal perbelanjaan keperluan PKG
      2.1.2. Mengurus tabung khas PKG
      2.1.3. Mengurus perbelanjaan baik pulih
      2.1.4. Menyediakan Laporan kewangan tahunan PKG 

2.2    Menyediakan Baucer Bayaran
         Menjalankan tugas dalam ketiadaan perkhidmatan sokongan
 

MEMBANTU PENGURUSAN PERKEMBANGAN KURIKULUM

1.1 Melaksanakan Program PKG Yang Dirancang Berasama AJK
1.2 Mengendalikan Dan Menyelaraskan Kursus / Bengkel / Seminar
1.3 Pemudah Cara Ceramah
1.4 Melaksanakan Projek BTP/JPN/PPD Di Peringkat Sekolah Ahli
1.5 Menyelaraskan Aktiviti :
      1.5.1. Pamiran
      1.5.2. Demontrasi
      1.5.3. Penerbitan
1.6 Perkembangan Staff Penyelaras PKG
1.7 Melaksanakan Projek Khas PSS Anak Angkat PKG Johor

PENGURUSAN KHIDMAT NASIHAT

1. Memberi Bimbingan
     1.1 Penghasilan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran kos 
          rendah yang dihasilkan.
     1.2 Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan oleh
          agensi lain
     1.3 Penggunaan perkakasan / alatan Pusat Sumber Sekolah
     1.4 Pengurusan dan pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
     1.5 Asas Penyelenggaraan perkakasan Pusat umber Sekolah.

PENGURUSAN PERHUBUNGAN AWAM

1. Mengedar, Menyebar Dokumen, Surat, Maklumat Dan Pengetahuan
2. Menagih Bahan _Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran
3. Menyelaras Aktiviti Pasukan kerja PKG
4. Urussetia / Jawatankuasa Yang Dianjurkan Oleh Badan Sosial / Koporat
5. Penghubung Antara Sekolah - PKG PPD JPN - BTP
6. Menjalankan Aktiviti Promosi PKG Kepada Sekolah _Sekolah Dan Masyarakat Setempat 
6. Menggunakan Kepakaran Komuniti Sekolah / Luar Sekolah Untuk Mencapai Matlamat      PKG 
    " Menjalankan tugas dalam ketiadaan perkhidmatan sokongan"

PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN

1. Mengesan masalah penggunaan bahan cetak dan bukan cetak dalam  pengajaran dan   pembelajaran di sekolah serta menyediakan laporan. 
2. Menjalankan kajian keperluan tentang kurikulum, ko-kurikulum dan bahan / perkakasan
3. Menjalankan keberkesanan perlaksanaan program, projek dan aktiviti PKG
4. Menilai Prestasi bahan cetak / perkakasan dan perisian dari segi mutu dan kemudahan teknikal mengikut keperluan
5. Menilai penggunaan rancangan TV pendidikan di sekolah 


[Latar Belakang][Objektif][pengoperasian][Peyelaras][Perancangan]
[Fizikal][Aktiviti][PSS][Tema Hari Guru][E-Mail][Search][Links]

PKG